טלפון ליצירת קשר
02-9937352

על כנפי נשרים
אהרון אדלר

את פירוש המשנה השלים הרמב"ם, הוא
"הנשר הגדול", כשהוא בן שלושים שנים
בלבד, אך במשך כל ימי חייו טרח הרמב"ם
לעדכן את פירוש המשנה ולהתאימו
לעמדותיו ההלכתיות העדכניות – כפי
שהתחדשו לו מאז וכפי שהתבטאו בכתיבתו
המאוחרת במשנה תורה. כמאליהן עולות
השאלות: מה היו הסיבות לשינויים הללו?
האם מגמות עקרוניות כלשהן הן אשר חוללו
את המפנים ההלכתיים השונים בכתיבתו של
הרמב"ם? האם ניתן למצוא קו מאחד ולוּ
לחלק מן השינויים הללו?
חלקו הראשון של ספר זה מבקש לענות
בחיוב על שאלות אלו ולהצביע על חמש מגמות עקרוניות העשויות להסביר
חלק ניכר – מאות מקרים – מן השינויים ממהדורה־קמא של פירוש המשנה
למהדורה־בתרא ולמשנה תורה: ) 1( הענקת משקל רב יותר לתלמוד הירושלמי;
) 2( יחס ביקורתי כלפי תורת הגאונים; ) 3( זיהוי חומר סתמי ובתר־אמוראי
בסוגיות הבבלי; ) 4( הסתמכות על הרושם העולה מן הסוגיה התלמודית לעיתים
בניגוד לכללי הפסיקה; ) 5( מנהג מקומי במצרים.
בחלקו השני של הספר דן המחבר בנושאים רוחביים שונים בכתיבתו של
הרמב"ם מתוך מכלול כתביו, מתוך עיון בפרשנות הקלאסית והמחקרית ומתוך
התבוננות בכתבי היד. בין הנושאים שנידונו בחלק זה: שאלת נוסח משנה תורה
שעמד לפני הראב"ד בעת שכתב את השגותיו; ביטויים שיטתיים במשנה תורה
ופשרם; מספור הפרקים במשנה תורה ועניינו; וקטעי הפתיחה והחתימה של כל
ספר וספר מספרי משנה תורה.
המחבר, הרב ד"ר אהרן אדלר, תלמידו של הגרי"ד
סולובייצ'יק, עוסק זה למעלה מארבעים שנה בהרבצת
תורה, במחקר והוראה, בחינוך וברבנות קהילה. ספרו
הראשון, "ויהי בנסוע הארון", שיחותיו של המחבר
עם הגרי"ד סולובייצ'יק במהלך נסיעותיהם, ראה אור
באנגלית בהוצאת "אורים" בשנת 2021

קיים במלאי

80